PACIENTŲ (JŲ ATSTOVŲ, LANKYTOJŲ, LYDINČIŲJŲ IR TREČIŲJŲ ASMENŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

Pacientų teises ir pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Klaipėdos universiteto ligoninės (toliau – Ligoninės) Vidaus tvarkos taisyklės bei kiti norminiai ir vidaus teisės aktai. Pacientų atstovų ir lankytojų teises ir pareigas apibrėžia  Vidaus tvarkos taisyklės bei kiti norminiai ir vidaus teisės aktai.

Pacientas turi teisę:

 • gauti nemokamas paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti teisės aktų numatyta tvarka ir sąlygomis;
 • gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas bei mokamų paslaugų kainynas skelbiami Ligoninės interneto svetainėje https://www.kulig.lt/;
 • pasirinkti jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą, jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar Ligoninės darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojų teisių;
 • būti informuotas apie jam paslaugas teikiančio asmens sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;
 • gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Ligoninėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus;
 • atsisakyti gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip. Teisės aktuose numatytais atvejais pacientas savo sutikimą pasirašytinai patvirtina medicininiuose dokumentuose. Pacientas, atsisakydamas jam siūlomo gydymo ar ištyrimo visais atvejais savo atsisakymą pasirašytinai patvirtina medicininiuose dokumentuose;
 • į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie paciento gyvenimą gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti;
 • kreiptis dėl netikslių, neišsamių, dviprasmiškų duomenų ar duomenų, nesusijusių su diagnoze, gydymu ar slauga, ištaisymo, papildymo, panaikinimo ar pakeitimo į įrašus padariusius sveikatos priežiūros specialistus;
 • prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicininių dokumentų kopijos. Ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 • į žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka;
 • paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų, pažiūrų ar dėl kokių nors kitų teisės aktais nepagrįstų aplinkybių.

Pacientas privalo:

 • asmens sveikatos priežiūros specialistui suteikti visą teisingą informaciją apie sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir kitus pacientui žinomus duomenis, nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis tinkamo gydymo;
 • stacionare gydomi pacientai privalo informuoti gydantį gydytoją ir palatos slaugytoją apie jo turimus medikamentus. Atsivežti (organizuoti perdavimą) kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų paskirtus, vartojamus medikamentus. Nerekomenduojama turėti gydytojų nepaskirtų medikamentų;
 • vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų;
 • laikytis nustatytos registracijos ir paslaugų teikimo tvarkos;
 • negalėdamas atvykti paskirtu laiku, ne vėliau kaip prieš 24 valandas atšaukti vizitą pas gydytoją;
 • netrukdyti sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo pareigų;
 • laikytis viešosios tvarkos: nešiukšlinti, netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui ir kt.;
 • gydantis stacionare, laikytis nustatyto režimo, netrikdyti kitų pacientų ramybės;
 • rūbinės darbo metu, naudotis jos paslaugomis, atvykstant į gydytojų specialistų konsultacijas, diagnostines ar gydymo procedūras, lankant pacientus, dviračius, paspirtukus, vaikiškus vežimėlius ir pan. palikti jiems skirtose vietose. Viršutinių rūbų (paltų, striukių ir pan.) rūbinėje nepalikę pacientai ar jų atstovai neaptarnaujami, o lankytojai gali būti neįleidžiami į skyrių;
 • laiku atsiskaityti už suteiktas mokamas paslaugas Ligoninėje;
 • gerbti Ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, Ligoninės darbuotojus, jų laiką, kitus pacientus, lankytojus, lydinčius bei trečiuosius asmenis, pagarbiai ir deramai su jais elgtis, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
 • tausoti Ligoninės turtą, o turto sugadinimo ar sunaikinimo atveju atlyginti Ligoninės patirtą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • susipažinti su Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;
 • laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, savo elgesiu nesukurti pagrindo dėl neteisėtos veikos kreiptis į teisėsaugos institucijas.

Ligoninėje besigydančiam pacientui draudžiama:

 • asmens sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos, kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis   mobiliuoju telefonu;
 • savavališkai įeiti bei lankytis tarnybinėse patalpose;
 • negavus skyriaus medicinos personalo leidimo, išeiti iš skyriaus, kuriame pacientas yra gydomas, patalpų, lankytis kituose Ligoninės skyriuose, išeiti iš Ligoninės teritorijos;
 • Ligoninės patalpose ir teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas (išskyrus paskirtas gydytojo);
 • į Ligoninę atsinešti nešaunamąjį ar šaunamąjį ginklą, alkoholį, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas (išskyrus paskirtas gydytojo), tabaką ir jo gaminius, pirotechnikos medžiagas;
 • į Ligoninę atsivesti (atsinešti) gyvūnus;
 • Ligoninės patalpose be Ligoninėje nustatyta tvarka gauto leidimo, draudžiama filmuoti, fotografuoti patalpas ir ligoninės personalą, pacientus ar kitus lankytojus, fotografuoti ligoninės dokumentus, daryti garso įrašus ar kitaip pažeisti personalo, pacientų ir lankytojų privatumą.
 • Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo pacientams gauti kokybiškas paslaugas, gali būti atsisakyta teikti paslaugas, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą ir atvejus, kai reikiamų paslaugų suteikimas planine tvarka kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje sukeltų grėsmę paciento gyvybei.
 • Paciento atstovai padeda pacientui įgyvendinti jo teises, naudodamiesi tomis pat teisėmis bei   pareigomis, kaip ir pacientas.

Parengta pagal Klaipėdos universiteto ligoninės Vidaus tvarkos taisykles, su kuriomis susipažinti galitečia.