PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Klaipėdos
universitetinės ligoninės, viešosios
įstaigos Palangos reabilitacijos ligoninės
ir viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų
ligoninės 2022 m. spalio 5 d. visuotinio
dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 22-
29

ligonines valdymo struktura

* Tarnybų (skyrių) darbuotojų faktinė darbo vieta gali būti filialuose. Tarnybų (skyrių) darbuotojai tiesiogiai pavaldūs tarnybos (skyriaus) vadovui.
Jeigu tarnybos (filialo) darbuotojo pareigybės aprašyme (pareiginėje instrukcijoje) nurodyta, kad darbuotojo funkcijos vykdomos tik atitinkamo
filialo veiklos klausimais, darbuotojo funkcijų vykdymas (priimami sprendimai) turi būti derinami su filialo vadovu.
** Bendrųjų funkcijų ir kontrolės tarnybų (skyrių) nuostatuose nurodomas tarnybos (skyriaus) pavaldumas generaliniam direktoriui ir (ar)
konkrečiam generalinio direktoriaus pavaduotojui.
*** Tarnybų darbuotojų faktinė darbo vieta gali būti filialuose. Tarnybų darbuotojai tiesiogiai pavaldūs tarnybos (skyriaus) vadovui. Tarnybų
nuostatuose nurodomas tarnybos pavaldumas generaliniam direktoriui ir (ar) konkrečiam generalinio direktoriaus pavaduotojui.